برگزیدگان اختتامیه استانی هفتمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم
برگزیدگان اختتامیه استانی هفتمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم
دانش آموزان متوسطه اول ودوم دبیرستانهای منطقه کوهپایه با معرفی دستاوردها و ابتکارات خود در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در استان حائز رتبه های شایسته ای شدند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کوهپایه دانش آموان متوسطه اول ودوم دبیرستانهای منطقه کوهپایه توانستند در هفتمین جشنواه دانش آموزی نوجوان سالم در استان اصفهان به رتبه های شایسته ای دست یابند

تلفیق هنر و موضوعات اجتماعی می تواند بستر مناسبی در زمینه فراهم ساختن شرایط جهت ترویج شیوه های زندگی سالم و پیشگیری از رفتارهای پر خطر باشد و اهمیت این موضوع با در گیر کردن فکر وذهن دانش آموزان دو صد چندان می شود

این جشنواره با اهداف – گسترش نهضت فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد ،رفتارهای پر خطر و آسیبهای اجتماعی و شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های مدارس و ادارات آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی و نیز معرفی دستاوردها و ابتکارات پیشگیری و مراقبت به کودکان و نوجوانان .معرفی الگوهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس و شناسایی الگوهای موفق آموزش و پیشگیری و مراقبت به کودکان برگزار گردید

در این جشنواره در زمینه نرم افزار وچند رسانه ای آقای احمد رضا حسینی از شهدای تودشک و خانم مائده شمس از دبیرستان دین ودانش شایسته تقدیر شدند در زمینه ایده پردازی فاطمه رحیمیان از دبیرستان بنت الهدی رتبه سوم را کسب نمودند

در زمینه اقدام پژوهی در بین همکاران فرهنگی سرکار خانم زهرا صدری از دبستان مردانی تودشک  حائز رتبه اول شدند .

انتهای گزارش /بتول مرادی