ضبط برنامه ی پیک روستا در روستای سهر در بخش کوهپایه
ضبط برنامه ی پیک روستا در روستای سهر در بخش کوهپایه
ضبط برنامه ی پیک روستا در روستای سهر در بخش کوهپایه با حضور گزارشگر حمیدرضا فاضل برگزار شد.

انتهای پیام