عکس نوشت| تعیین تکلیف مجوز چرای دام مرتعداران متوفی
عکس نوشت| تعیین تکلیف مجوز چرای دام مرتعداران متوفی
آن دسته از همسر و فرزندان مرتعداران متوفی که در سال های دور فوت و احدی از آنان بحرفه دامداری اشتغال داشته ولی تاکنون اقدام موثری بعنوان انتخاب فرد جایگزین انجام نداده اند، حداکثر تا تاریخ ١١ مرداد ١۴٠١ فرصت باقی است.

انتهای پیام/