تنها مرکز تشخیص اعتیاد در شرق اصفهان
تنها مرکز تشخیص اعتیاد در شرق اصفهان
رئیس هیات مدیره خیریه سیدالشهدا کوهپایه با اشاره به اینکه جمعیت کارگری زیادی در شرق اصفهان حاضر می‌شوند که تعداد آن بیشتر از ۲۵ هزار نفر بیمه شده است که می‌توانند از خدمات این مرکز سلامت استفاده کنند، گفت: مرکز تشخیص اعتیاد یکی از بخش‌های دیگر این مرکز بوده، که اولین و تنها مرکز تشخیص اعتبار در شرق اصفهان است.

حامد رفعیان رئیس هیات مدیره خیریه سیدالشهدا کوهپایه در حاشیه افتتاح مرکز جامعه سلامت کوهپایه در گفت و گو با خبرنگار اخبار کوهپایه  اظهار کرد: مرکز جامع سلامت شهر کوهپایه حدود یک هزار و ۸٠٠ متر در دو طبقه افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این مرکز دارای بخش های مختلف است، گفت: یکی از این بخش‌ها زایشگاه است که بیشتر از ۷ سال تعطیل بود، که با افتتاح این مرکز زایشگاه نیز به بهره برداری رسید.

رفعیان با اشاره به اینکه جمعیت کارگری زیادی در شرق اصفهان حاضر می‌شوند که تعداد آن بیشتر از ۲۵ هزار نفر بیمه شده است که می‌توانند از خدمات این مرکز سلامت استفاده کنند، گفت: مرکز تشخیص اعتیاد یکی از بخش‌های دیگر این مرکز بوده، که اولین و تنها مرکز تشخیص اعتبار در شرق اصفهان است.

 رئیس هیات مدیره خیریه سیدالشهدا کوهپایه با بیان اینکه کلیه اعتبار برای ساختمان این مرکز توسط خیران تأمین شد، گفت: بخشی از تأسیسات و تجهیزات توسط علوم پزشکی انجام و تجهیزات آزمایشگاه نیز توسط خیری دیگر انجام شده است.