عکس نوشت| شناسایی و پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی غیر مجاز در کوهپایه
عکس نوشت| شناسایی و پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی غیر مجاز در کوهپایه
پنج واحد صنعتی غیر مجاز در شهرستان اصفهان شناسایی شده و مورد پایش زیست محیطی قرار گرفتند و یک واحد ریخته گری در کوهپایه پلمپ شد.