تصاویر| راهپیمایی مردم تودشک در روز جهانی قدس - اخبار کوهپایه