فیلم| همایش پیاده روی خانوادگی در شهرکوهپایه - اخبار کوهپایه