احضار یک عضو شورابه‌خاطر آمارهای کرونایی - اخبار کوهپایه