برچسب زده شده با : اخبار کوهپایه، فایل های ویدیویی، چگونگی کم کردن حجم فیلم و ویدئو، نرم افزار

کم کردن حجم فایل های ویدیوی یکی از مواردی است که در هنگام انتقال و نگهداری فایل های ویدیویی می‌تواند راهگشا باشد.