برچسب زده شده با : حاشیه شرق اصفهان

در طی چهل سال گذشته شرق اصفهان تحولات مختلفی را شاهد بوده است که گرچه این روند تغییرات امید به آینده را برای مردم این منطقه افزایش داده است اما سایه برخی کاستی ها همچنان در این منطقه سنگینی می کند.

شرق شهرستان اصفهان با توجه به موقعیتی که درآن دارد حاشیه شهرهایش به جولانگاهی برای سگ های ولگرد تبدیل شده است و وجود یک مرکز برای زنده گیری سگ های ولگرد و جمع آوری این حیوانات به صورت اختصاصی برای شرق اصفهان ضروری به نظر میرسد