برچسب زده شده با : درختان بادام

همت بلند خانواده‌ای کویر نشین، سرسبزی و حیات را به زمین تشنه شرق اصفهان هدیه داده است.