برچسب زده شده با : سگ های ولگرد

شرق شهرستان اصفهان با توجه به موقعیتی که درآن دارد حاشیه شهرهایش به جولانگاهی برای سگ های ولگرد تبدیل شده است و وجود یک مرکز برای زنده گیری سگ های ولگرد و جمع آوری این حیوانات به صورت اختصاصی برای شرق اصفهان ضروری به نظر میرسد