برچسب زده شده با : شورای سجزی

جانمایی محل پسماند ویژه در حاشیه شهر سجزی مدتی اعتراض مردم شهر را به دنبال داشته است. شب گذشته جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر ، شهروندان سجزی این نگرانی خود را مطرح کردند .