برچسب زده شده با : صاحبان مشاغل

کنار این جاده ترانزیتی اکنون به یک مرکز تجاری تبدیل شده است که تعداد قابل توجه‌ای از آن امرار معاش می‌کنند اما این تجارت به دلیل عدم بهره‌مندی از یک جا نمایی درست محل و این قسمت از جاده  را پر حادثه کرده است و یکی از نقاط حادثه خیز این اتوبان است.