برچسب زده شده با : فناوری

رئیس کمیته بازیهای الکترونیکی شهرستان اصفهان گفت اگر در مدارس کارگاه علوم و فناوری با ساخت مفاهیم درسی مجهز می شد دانش آموزان علاقه بیشتری به درس نشان می دادند و با کسب مهارت از مدرسه خارج می شدند.