برچسب زده شده با : مزرعه شور

جایزۀ یونسکو آسیا-اقیانوسیه برای حفاظت میراث فرهنگی، هر سال به پروژه های مرمت شده ای تعلق می گیرد که نمایانگر فهمی عمیق از مکان، دستاوردی محکم در فناوری و تاثیرات اجتماعی و سیاسی باشند.