برچسب زده شده با : پسماند

رئیس شورای اسلامی شهر سجزی گفت: جذب نیروی بومی حداقل امتیازی است که صنایع باید برای شهرهای مجاور خود لحاظ کنند و صنایعی که به نام شرق اصفهان هستند منافع آن به جاهای دیگر میرسد

جانمایی محل پسماند ویژه در حاشیه شهر سجزی مدتی اعتراض مردم شهر را به دنبال داشته است. شب گذشته جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر ، شهروندان سجزی این نگرانی خود را مطرح کردند .