برچسب زده شده با : کمالبیک

اردوی جهادی به منظور خود سازی و ابادانی روستاها در روستای کمالبیک کوهپایه برگزار شد