بخشدار کوهپایه باز نشسته شد
بخشدار کوهپایه باز نشسته شد

سال ۹۶ پایان خدمت اقای حسین ثالثی بخشدار کوهپایه با بیش از سی سال خدمت بود به گزارش پایگاه خبری کوهپایه،سال ۹۶ پایان خدمت اقای حسین ثالثی بخشدار کوهپایه با بیش از سی سال خدمت بود علی اللهیاری زاده به عنوان سرپرست بخشداری کوهپایه انتخاب شد. علی اللهیاری زاده /جمشید حسینی/

سال ۹۶ پایان خدمت اقای حسین ثالثی بخشدار کوهپایه با بیش از سی سال خدمت بود

به گزارش پایگاه خبری کوهپایه،سال ۹۶ پایان خدمت اقای حسین ثالثی بخشدار کوهپایه با بیش از سی سال خدمت بود علی اللهیاری زاده به عنوان سرپرست بخشداری کوهپایه انتخاب شد.

علی اللهیاری زاده

/جمشید حسینی/