معرفی فرمانده جدید حوزه امیر بخش کوهپایه
معرفی فرمانده جدید حوزه امیر بخش کوهپایه

گزارش تصویری مراسم تودیع و تکریم ستوانیکم حسین رجبی و معرفی مصطفی علیخانی به عنوان فرمانده حوزه امیر بخش کوهپایه    

گزارش تصویری مراسم تودیع و تکریم ستوانیکم حسین رجبی و معرفی مصطفی علیخانی به عنوان فرمانده حوزه امیر بخش کوهپایه