جنگ شادی لبخند آب در شهر تودشک برگزار شد
جنگ شادی لبخند آب در شهر تودشک برگزار شد
به منظور ایجاد شادی و نشاط در بین شهروندان و اموزش و فرهنگ‌ سازی در مصرف آب، جنگ شادی لبخند آب برگزار شد

انتهای پیام /علی عمو حیدری/