فیلم| حماسه مردم تودشک در استقبال از شهیدان گمنام
فیلم| حماسه مردم تودشک در استقبال از شهیدان گمنام
مردم بخش تودشک در استقبال از کاروان اهالی بهشت سنگ تمام گذاشتند و استقابل با شکوهی از این شهیدان گمنام انجام دادند.