برچسب زده شده با : اخبار کوهپایه، آبرسانی سیار، آبرسانی به باغات کوهپایه، جهاد کشاورزی

با توجه به خشکسالی‌های اخیر و به منظور دسترسی آسان بهره برداران بخش کشاورزی به آب مورد نیاز، جلسه ای جهت هماهنگی و ساماندهی تانکرهای آبرسانی سیار بخش کوهپایه به باغات برگزار شد.